Centrum Marieke de Bruijn                                                Hanzeweg 48 6981 BX Doesburg       T. 06-55727400                     cmbagenda@gmail.com                     www.mariekedebruijn.com Centrum Marieke de Bruijn opleiding tot Psychosociaal Therapeut

Algemene voorwaarden Opleiding Psychosociale Therapie

Inhoud Vooraf Artikel 1: Aanmelding studie tot Psychosociaal Therapeut Artikel 2: Bedenktijd en annuleringen Artikel 3: Contract en financiële afspraken Artikel 4: Studeren Artikel 5: Vooropleidingen en doorstuderen Artikel 6: Studiematerialen en eigendomsrechten Artikel 7: Aansprakelijkheid Artikel 8: Vertrouwelijkheid Vooraf De Algemene Voorwaarden hebben tot doel vooraf helderheid te verschaffen over de afspraken die voor Marieke de Bruijn Opleidingen en de (potentiële) student gelden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Marieke de Bruijn Opleidingen haar opleidingen en daaraan verbonden diensten, van welke aard dan ook, aan de student aanbiedt. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk en ondertekend zijn overeengekomen. Artikel 1: Aanmelding studie tot Psychosociaal Therapeut Art. 1.1 Aanmelden voor de studie tot Psychosociaal therapeut verloopt volgens de volgende stappen: - De student oriënteert zich op de studie door de studiegids te downloaden en/of een informatiemoment te bezoeken. - De student meldt zich aan via het inschrijfformulier via de website is aan te vragen. - Na ontvangst van het inschrijfformulier volgt uiterlijk binnen 2 weken een uitnodiging voor het intakegesprek en indien wenselijk een verzoek om nadere informatie. - Tijdens het intakegesprek wordt wederzijds vastgesteld of de opleiding en de kandidaat bij elkaar passen. - Plaatsing is definitief na ondertekening van het studiecontract en het voldoen van het volledige studiegeld of de eerste termijnbetaling. - Bij te veel aanmeldingen behoudt Marieke de Bruijn Opleidingen zich het recht voor aanmeldingen van studenten die het volledige programma willen volgen voorrang te verlenen Art. 1.2 Marieke de Bruijn Opleidingen behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen de cursus of opleiding te annuleren dan wel op een later tijdstip te starten. Art. 1.3 Marieke de Bruijn Opleidingen behoudt zich het recht voor om te allen tijde van cursuslocatie te wijzigen. Artikel 2: Bedenktijd en annuleringen Art. 2.1 Na het tekenen van het studiecontract heeft de student een bedenktermijn van 14 dagen waarin hij zich zonder gevolgen kan terugtrekken. Hij is dan alleen het inschrijfgeld van het intakegesprek en eventuele sessies verschuldigd. Art. 2.2 De bedenktermijn vervalt indien het eerste lesmoment binnen de 14 dagen bedenktermijn valt en de student hieraan heeft deelgenomen. Art. 2.3 Tot zes weken voor de start van de opleiding kun de student zijn inschrijving ongedaan maken. De startdatum van de opleiding is vastgesteld op 14 maart 2020. Het betaalde bedrag wordt dan teruggestort met aftrek van het inschrijfgeld. Art. 2.4 Indien student niet binnen de tijd genoemd in art. 2.2 en 2.3 annuleert, is hij verplicht het totaalbedrag te voldoen. Art. 2.5 Mochten wij - op basis van het aantal aanmeldingen of een andere oorzaak - genoodzaakt zijn de opleiding te annuleren, dan ontvangt de student hiervan direct bericht. In dat geval storten wij het reeds overgemaakte bedrag inclusief inschrijfgeld terug. Art. 2.6 Bij het voortijdig beëindigen van het opleidingsjaar of voor verzuimde lessen wordt geen restitutie van het studiegeld gegeven. Tenzij bij gewichtige omstandigheden en ter beoordeling door de directie. Artikel 3: Contract en financiële afspraken Art. 3.1 Duur van het contract: het studiecontract wordt gedurende de opleidingsduur stilzwijgend verlengd. De duur van dit contract is daarmee afhankelijk van de gekozen variant. Wanneer student besluit de opleiding tussentijds te beëindigen, dan dient dit 6 weken vóór aanvang van het nieuwe studiejaar schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Bij annulering voor aanvang van de opleiding zal het door de student betaalde bedrag binnen 14 dagen worden gerestitueerd. Bij annulering tussentijds zal na aftrek van gemaakte kosten door Marieke de BruijnPraktjk voor Psychosociale Therapie het door de student betaalde bedrag binnen 14 dagen worden gerestitueerd. Art. 3.2 14 dagen bedenktijd is kosteloos. Art. 3.3Het studiegeld voor het eerste jaar van de opleiding is vermeld in de studiegids. Aan deze vermelding kan geen rechten worden ontleend. Het studiegeld zoals vermeld in het overeengekomen studiecontract is bindend. Art. 3.4 Marieke de Bruijn Opleidingen behoudt zich het recht voor, voor de opvolgende studiejaren het studiegeld aan te passen aan het dan geldende inflatiepercentage dan wel de ontwikkelingen van de opleidingskosten. Art. 3.5 Het studiegeld is inclusief de digitale leer/werkomgeving, koffie/thee, lunch, ontbijt, diner, overnachting en literatuur. Art. 3.6 Bij studievertraging geldt dat bij het opnieuw volgen van modules de standaard moduleprijs wordt gerekend. Art. 3.7 Herkansingen binnen hetzelfde studiejaar zijn bij de prijs inbegrepen. Art. 3.8 Extra kosten voor aanvullende leeractiviteiten zoals leertherapie of extra supervisie e.d. zijn voor rekening student. Art. 3.9 Na aanvraag en honorering van vrijstellingen wordt een individuele studieregeling van kracht. Art. 3.10 Iedere vorm van maatwerk (modules vertragen, later afstuderen etc.) betekent dat er een individueel studieregeling wordt toegepast. Art. 3.11 In de prijs van de opleiding zijn inclusies 3 super visie sessies met de opleider. Aanpassing van de regeling betekent een nieuwe individuele studieregeling en dus nieuwe kosten. Art. 3.12 Het indienen van een klacht ontslaat de student niet van zijn betalingsverplichting. Art. 3.13 Marieke de Bruijn Opleidingen heeft het recht de student van verdere deelname aan de opleiding uit te sluiten indien zij daartoe gegronde redenen aanwezig acht. In dat geval geldt voor de student de betalingsverplichting als hiervoor vermeld. Art. 3.14 Het staat de student vrij het volledige factuurbedrag in 1 keer dan wel in de afgesproken gelijke termijnen te voldoen, waarbij de laatste betaling voor 1 juli van het betreffende studiejaar dient te zijn voldaan. Art. 3.15 Incassokosten worden -na ingebrekestelling- een op een doorberekend aan de student. Art. 3.16 De student ontvangt een afschrift van de termijnenen voorwaarden van inschrijving voor de eigen administratie. Art. 3.17 Betalingsvoorwaarden 1. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN NL36ABNA0426907388 (ABN AMRO) ten name van “Marieke de Bruijn Praktijk Psychosociale therapie” te Doesburg. 2. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Marieke de Bruijn Praktijk voor Psychosociale Therapie op de wederpartij onmiddelijk opeisbaar en treedt ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6.80 e.v. BW. Marieke de Bruijn Praktijk voor Psychosociale Therapie is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichting uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen. 3. Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor de rekening van de wederpartij. De buitengerechterlijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van 150 euro exclusie BTW, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de incassokosten worden begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechterlijke incassokosten. Art. 3.18 Betalingstermijn. Betaling van alle door Marieke de Bruijn Praktijk voor Psycocosiale Therapie gefactureerde bedragen dient zonder aftrek of verrekening te gebeuren binnen veertien dagen na factuurdatum. Art. 3.19 Wijze van betaling Betaling dient binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN NL36ABNA0426907388 (ABN AMRO) ten name van Marieke de Bruijn Praktijk voor Psychosociale Therapie te Doesburg te zijn overgemaakt. Artikel 4: Studeren Marieke de Bruijn Opleidingen biedt de student de volgende opleidingen aan: • opleiding tot Psychosociaal Therapeut; na succesvolle afronding van deze opleiding ontvangt de student het erkende diploma van registertherapeut. Art 4.1 Marieke de Bruijn Opleidingen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitvallen van lessen door onvoorziene omstandigheden. In dergelijke situaties kan geen aanspraak worden gemaakt op reeds betaalde gelden. Art. 4.2 Marieke de Bruijn Opleidingen behoudt zich het recht voor om een lesplaats te wijzigen of bij onvoldoende studentenaanbod een opleiding af te gelasten of uit te stellen. Art. 4.3 Tijdens de opleiding worden de lestijden in principe niet gewijzigd. Indien wijziging hierin noodzakelijk is wordt dit in overleg met de studenten gedaan. Art. 4.4 Dedoor Marieke de Bruijn Opleidingen geleverde zaken voldoen aan de eisen enspecificaties welke door CAT (Collectieve Alternatieve Therapeuten) worden gesteld. Art. 4.5 Deze garantie is beperkt tot oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik van het aangebodene. Door bewerking, wijzigingen of veranderingen door de student. Bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven. Art. 4.6 Zolang student niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling. Art. 4.7 Voor deelnemers (consumenten) geldt een bedenktijd van tenminste 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd. Overmacht   bij   sterfte,   ziekte   etc.   wanneer   voortzetting   van   de   praktijk   /   studie   /   werkzaamheden   niet   meer   mogelijk   zijn,   zullen wij ten allen tijden in gesprek gaan om te kijken naar een gedegen oplossing. Artikel 5: Vooropleidingen en doorstuderen Art. 5.1 De gevraagde vooropleiding als basis entree voor de opleiding tot Psychosociaal Therapeut is een Havo- op Mbo4 diploma. Indien hier niet aan voldaan wordt kan entree worden verkregen middels de 21+ toets. De 21+ toets dient vóór deelname aan jaar 2 met goed gevolg te zijn afgerond. Art. 5.2 Indien de student na de gevolgde opleiding bij Marieke de Bruijn Opleidingen door wil studeren aan een vervolgopleiding is de student zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van zijn porfolio conform de eisen van de vervolgopleiding. Artikel 6: Studiematerialen en eigendomsrechten Art. 6.1 Marieke de Bruijn Opleidingen verzorgt via UvO (voorheen stichting PRO) de afdracht voor eventuele copyrights. Deze worden naar de studenten verrekend in de lesgelden. Art. 6.2 Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij de student. Art. 6.3 Marieke de Bruijn Opleidingen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade, uit welke hoofde dan ook, die de student lijdt door het gebruik van de website en de leeromgeving. Art. 6.4 Marieke de Bruijn Opleidingen is te allen tijde toegestaan om inhoud van de website en leeromgeving te wijzigen. Marieke de Bruijn Opleidingen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Marieke de Bruijn Opleidingen is als enige bevoegd om wijzigingen aan te brengen. Art. 6.5 Het copyright (auteursrecht) berust bij Marieke de Bruijn. Artikel 7: Aansprakelijkheid Art. 7.1 Marieke de Bruijn Opleidingen is niet aansprakelijk als de student op eigen initiatief naast de opleiding cliënten ziet/behandelt. Als zelfstandige dien je op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving. Art. 7.2 Marieke de Bruijn Opleidingen is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal van persoonlijke eigendommen. De student dient hier zelf op te letten. Artikel 8: Vertrouwelijkheid Art. 8.1 Marieke de Bruijn Opleidingen en de student hebben geheimhoudingsplicht en zullen alle persoonlijke en vertrouwelijke informatie die tijdens de opleiding worden uitgewisseld geheimhouden en daartoe indien nodig de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen. Zie hiervoor ook de privacy statement. Art. 8.2 De student en Marieke de Bruijn Opleidingen verplichten zich om alle informatie over cliënten, die tijdens de opleiding wordt besproken en/of waarmee wordt gewerkt tijdens de supervisies, strikt geheim te houden. Art. 8.3 De geheimhoudingsplicht geldt zowel gedurende de opleiding alsook na het beëindigen daarvan. Geheimhouding: Geen vertrouwelijke informatie met derden delen. Elke docent / of lid is tot geheimhouding verplicht inzake de inhoud van gesprekken van de deelnemers die met hem / haar worden / zijn besproken. Wij hebben afsspraken over het niet openbaar maken van vertrouwelijke informatie. Een geheimhoudingsverklaring. NDA (Non-Disclosure Agreemnent) Vergoeding / boete bij overtreding. Er is een boetebedrag opgenomen in de geheimhoudingsverklaring. Bij overtreding dient de boete (€ 750,00) worden betaald binnen 4 weken na overtreding en het bedrag zal aan Amnesty International worden overgemaakt. Als er sprake is van een schadevergoeding, wordt het bedrag aan diegene uitbetaald.
Centrum Marieke de Bruijn opleiding tot Psychosociaal Therapeut

Hier de link naar de algemene voorwaarde in pdf formaat.

Centrum Marieke de Bruijn  					  T. 06-55727400Hanzeweg 48 6981 BX Doesburg		     cmbagenda@gmail.com